2020 оны 10 сарын 27 14:52 минут.

Боловсролыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн төсвийн задаргаа