2024 оны бүтэц орон тоо

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Хүүхэд хамгаалал үндэсний хөтөлбөр

Чадварлаг багш арга хэмжээ хөтөлбөр

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

БШУЯ-ны А/58 тушаал “Түр журам батлах тухай”

2020 онд Боловсролын салбарт хэрэгжиж буй хууль, тогтоомжууд

А тушаал 2020 оны эхний хагас жил

2018 оны тушаал шийдвэрүүд үргэлжлэл