АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

   БСУГ-ЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д\д Зарчим Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

 

Хариуцах эзэн Хүрэх үр дүн

1 .ЁС ЗҮЙТЭЙ МАНЛАЙЛАЛ

                                                     Зорилт1.  Авилгаас урьдчилан  сэргийлэх, шударга ёсыг тогтоох
1 Ашиг, сонирхлын зөрчлийг мэдүүлэх тогтолцоог нэвтрүүлэх 1.1 Хууль тогоомжинд заасны дагуу гэрээ, хэлцэл  байгуулах бүрт ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдүүлгийг гаргасан байна. Тухай бүрт *Хуульд нийцсэн байх

 

*Хуулийн хэрэгжилтийг хангасан байх

БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд Байгууллагын дарга, ажилтан албан хаагчидыг шинээр ороход хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгийг гаргаж хүргүүлсэн байна.
2 Байгууллагын  удирдлагаас гаргаж  буй  шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах 2.1 Ил тод , нээлттэй байдлыг хангахад, цахим хуудас мэдээллийн самбар, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллэх. Жилдээ

 

 

 

 

 

*Цахим хуудсанд байршуулсан байна

*Иргэд олон нийт  мэдээлэл авсан байна

БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд Байгууллагын ил тод байдал, мэдээ мэдээллийг сурталчилсан байна.Хүнд сурталгүй болно.

 

 

3 2.2 Байгууллагын нууцад хамаарах мэдээллийг ашиглах хамгаалах журмыг ажилчдад танилцуулах 6 сар БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд Байгууллагын нууцийг хадгалсан байна.

2. ШУДАРГА БАЙДАЛ

Зорилт 2.Шударга ёс, эрхэмлэх зүйлс болон ёс зүйн  хэмжээг  дээшлүүлэх
4 Албан  хаагч бүрийн ажил үүргийг хуваарийг тодорхой болгох 4.1 Төрийн албан хаагч нэг бүрийн ажил үүргийн хуваарь,  ажлын байрны тодорхойлолт хариуцсан ажил  үүргийн  талаарх мэдээллийг иргэд олон нийтэд нээлттэй байлгах  

 

9-сард

*Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх

 

*Ажлын үр дүн бодитой тусгагдсан байх

 

 

 

БСУГ-ын дарга, дотоод ажилтан

 

Ажил үүрэгийн хуваарийг сурталчилсан байна.

 

 

5 Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг мөрдүүлэх, хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилсан 5.1 ТАХ-ын ёс зүйн дүрмийг албан хаагч бүрт танилцуулж мөрдүүлэх, хэрэгжилтийн хангах  

 

3-р улиралд

*Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт хангагдсан байх

 

 

 

 

БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд

 

 

 

 

 

 

Шударга байдлын түвшин нэмэгдсэн байх

 Мэдүүлэг, мэдэгдэл, хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд мэдүүлэх 5.2 Ёс зүй , Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх орлогыг үнэн зөв мэдүүлэхийн ач холбогдол, давуу талууд сэдэвт сургалтыг зохион байгуулах  *Сургалт зохион байгуулна. БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд
5.3 Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэ,г мэдэгдэл , хувийн ашиг сонирхол , хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргах  

1-р улиралд

*Хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг тайлант хугацаанд нь гаргаж өгөх БСУГ-ын дарга, Ахлах мэргэжилтэн Хуулийн тухай бүрэн мэдлэгтэй болсон байна.

 

 

6 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжинд ажилчдад сурталчилах 6.1Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилах жилдээ *Сургалт 3-аас доошгүй удаа зохион байгуулагдсан байх Мэргэжилтнүүд Тогтолцооны шударга байдал хангагдан.
7 Төсвийн ил тод байдлыг хангах 7.1 Батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, урсгал зардлыг ил байршуулах

7.2 Санхүүгийн  тайлан, аудитын дүгнэлтийг нийтэд нээлттэй байлгах

Сар, улирал бүр, жилдээ *Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолд заасан үзүүлэлтийг хангасан байх

 

Төсвийн мэргэжилтэн

Нягтлан бодогч ,

 

 

 

 

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үз

 

 

 

8 Хүний нөөцийн ил тод  байдлын хангах 8.1 Сул орон тоог нөхах,сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, журмыг олон нийтэд нээлттэй байлгах БСУГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан ажилтан
9 Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 9.1 Худалдан авах ажиллагааны  төлөвлөгөөг  цахим хуудсанд байршуулах

 

Жилдээ

 

 

 

 

 

 

 

 

*Тендерт шалгаруулалт хуулийн хүрээнд  явагдсан байх

 

*Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ ашиг сонирхлын зөрчилгүй буюу үүсэж болзошгүй, үүссэн нөхцөл байдлын талаар бичгээр мэдээллсэн байх  

 

 

Ил тод байдлыг илтгэх

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН: Соёл,урлаг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн                              Б.Гарамсан

0 Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл үлдээх

....................................................
Та бидэнтэй холбоотой болон дээрхи нийтлэлтэй холбоотой сэтгэгдэлийг үлдээж болно.

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

Манай сайт Spam мессежийг багасгахын тулд Akismet-г ашиглаж байна. Та эндээс сэтгэгдэл оруулах процессыг харна уу.