2019 оны 06 сарын 25 11:22 минут.
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2017-07-21 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны урсгал

Хөрөнгө оруулалт 2016 он
2017-07-21 / Сэтгэгдэлгүй

2016 оны Улсын төсвийн хөрөнгө

2012-2017оны хөрөнгө оруулалтын жагсаалт
2017-07-21 / Сэтгэгдэлгүй

2012-2016 он

2017 оны төсвийн хуваарь
2017-07-20 / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн 6 сарын мэдээ
2017-07-20 / Сэтгэгдэлгүй

img093Хэмнэлтийн-танилцуулга

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 4 сар
2017-05-02 / Сэтгэгдэлгүй

Аудитын дүгнэлт 2016 он
2017-04-20 / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэл 2 сар
2017-03-21 / Сэтгэгдэлгүй