2018 оны 12 сарын 12 19:10 минут.
Комисс томилох тухай
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

Чиглэл өгөх тухай
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2016-11-09 / Сэтгэгдэлгүй

   БСУГ-ЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Д\д Зарчим Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт   Хариуцах эзэн Хүрэх үр дүн 1 .ЁС ЗҮЙТЭЙ МАНЛАЙЛАЛ                                                      Зорилт1.  Авилгаас урьдчилан  сэргийлэх, шударга ёсыг тогтоох 1 Ашиг, сонирхлын зөрчлийг мэдүүлэх тогтолцоог нэвтрүүлэх 1.1 Хууль тогоомжинд заасны дагуу гэрээ, хэлцэл  байгуулах

2016 оны 2-р сарын мэдээ
2016-11-04 / Сэтгэгдэлгүй

2015 оны 9-р сарын мэдээ
2016-11-04 / Сэтгэгдэлгүй

2015 оны 8-р сарын мэдээ
2016-11-04 / Сэтгэгдэлгүй