Хариулт: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Хариулт 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………