Төсвийн гүйцэтгэл 2 сар

img102

2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

img076