Т. Байгалмаа /Үелэх хүснэгтийн үе, бүлгийн дагуух зүй тогтол/