АЛСЫН ХАРАА

АЛСЫН ХАРАА

Улс, орон нутагт тэргүүний боловсрол соёлын газар болох

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хүртээмж, чанар, үр өгөөж бүхий орон нутгийн боловсрол соёлын байгууллагыг хөгжүүлэхэд оршино

ЧИГ ҮҮРЭГ

ЧИГ ҮҮРЭГ

Боловсрол, соёлын байгууллага, иргэдийг төрийн захиргаа болон мэргэжлийнудирдлагаар хангах, тэдний үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх, салбарын хөгжлийнбодлогыг эрхлэн хэрэгжүүлэх явдал юм

Боловсрол, соёлын газрын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь

Боловсрол, соёлын талаар баримтлasasdasd йн хэмжээнд хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага,Ерөнхий боловсролын сургууль, Соёл урлагийн байгууллагуудад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, Боловсрол, соёлын салбарын удирдах ажилтан, багш сурган хүмүүжүүлэгчдийн мэргэжлийг дээшлүүлэх тэднийг мэргэжлийн онол, арга зүйн мэдээллээр хангаж арга зүйн туслалцаа үзүүлэхэд оршино