Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Хүүхэд хамгаалал үндэсний хөтөлбөр

Чадварлаг багш арга хэмжээ хөтөлбөр

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

БШУЯ-ны А/58 тушаал “Түр журам батлах тухай”

2020 онд Боловсролын салбарт хэрэгжиж буй хууль, тогтоомжууд

А тушаал 2020 оны эхний хагас жил

2018 оны тушаал шийдвэрүүд үргэлжлэл

2018 оны кабинетын тушаал шийдвэрүүд