Entries by

СӨБ- ын багшлах арга зүйд тулгамдаж буй асуудлыг судлан шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлон, “Хүүхэд бүрийн ялгаатай хөгжил”- ийг тодорхойлж чадварлаг багш хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа.