2020 оны 11 сарын 27 20:23 минут.
Хөрөнгө оруулалтын мэдээ
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

2020 оны батлагдасан төсөв
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

гүйцэтгэлийн мэдээ
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

2019 оны аудитын дүгнэлт
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

2020 оны 1-р улирлын тайлан
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

А тушаал 2020 оны эхний хагас жил
2020-05-18 / Сэтгэгдэлгүй

2020 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зохион байгуулалт
2020-03-01 / Сэтгэгдэлгүй

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл 02 сарын 10-наас 04 сарын 15-ны өдөр хүртэл явагдана. Бүртгүүлэх заавар болон зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийг