2019 оны 04 сарын 19 13:39 минут.
БСШУСЯ-ы ерөнхий боловсролын бодлогын газраас 2018 онд боловсруулан гаргасан дүрэм журам, бодлогын баримт бичгүүд
7 мин-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Баримт бичгийн жагсаалт: 1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний жишиг шаардлага, үлгэрчилсэн загвар, хэрэглэх зөвлөмж /2018-03-29-ны А/155/ 2. Бага суурь бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулах журам /2018-04-03-ны А/168/ 3. Аюулгүй амьдрах ухааны сургалтын хөтөлбөр /2018-04-06-ны А/181/ 4. Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин ба дотуур байранд хүүхэд

Бүтэц орон тоо-2019
4 цаг-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

test
2019-01-02 / Сэтгэгдэлгүй

2016 оны бүтээлч ажил
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны батлагдсан төсөв
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй

Боловсролыг дэмжих дэд хөтөлбөр
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй

Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй

Сайн хичээл зөвлөгөөн
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй