2019 оны 03 сарын 19 17:20 минут.
Тест мэдээ
2019-01-29 / Сэтгэгдэлгүй

ёрхРЫБА йыбра йыбарйб   тайлан

Боловсролын салбарын статистик мэдээ
2018-05-10 / Сэтгэгдэлгүй

Ерөнхий боловсролын сургууль Суралцагч 2017-2018 оны хичээлийн жилд бага боловсролд 61 бүлэг 1802 суралцагч, суурь боловсролд 44 бүлэг 1091 суралцагч, бүрэн дунд боловсролд 20 бүлэг 507 суралцагч, нийт 125 бүлэг 3400 суралцагч байна. Нийт суралцагчийн 50,4% нь эмэгтэй, 1-р ангид шинээр элсэгчид 11,3%-ыг, 15,7% нь малчдын хүүхэд, 0,03%-ыг бүтэн өнчин,