2019 оны 12 сарын 09 06:18 минут.
2018 оны аудитын дүгнэлт
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2019 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2019 оны батлагдсан төсөв
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2019 оны 1-10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2019 оны 11-р сарын хөрөнгө оруулалтын мэдээ
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны батлагдсан төсөв
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй

5-р сарын өр авлагын мэдээ
2018-06-05 / Сэтгэгдэлгүй