2019 оны 02 сарын 19 22:35 минут.
Тест мэдээ
2019-01-29 / Сэтгэгдэлгүй

ёрхРЫБА йыбра йыбарйб   тайлан

2017 оны батлагдсан төсөв
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй

2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй

Авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Авлигын эсрэг төлөвлөгөө-2018
2018-06-06 / Сэтгэгдэлгүй

2018 оны худалдан авах ажиллагаа
2018-06-06 / Сэтгэгдэлгүй

5-р сарын өр авлагын мэдээ
2018-06-05 / Сэтгэгдэлгүй