2020 оны 07 сарын 08 15:10 минут.
Хөрөнгө оруулалтын мэдээ
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

2020 оны батлагдасан төсөв
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

гүйцэтгэлийн мэдээ
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

2019 оны аудитын дүгнэлт
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

2020 оны 1-р улирлын тайлан
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

2018 оны аудитын дүгнэлт
2019-12-02 / Сэтгэгдэлгүй

2019 оны батлагдсан төсөв
2019-12-02 / Сэтгэгдэлгүй