2019 оны 06 сарын 17 21:48 минут.
2018 оны тушаал шийдвэрүүд
2018-05-11 / Сэтгэгдэлгүй

2017 он гарсан тогтоол шийдвэрүүд
2017-12-11 / Сэтгэгдэлгүй

Засаг даргын албан даалгавар
2017-01-26 / Сэтгэгдэлгүй

Санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх

Гүнзгийрүүлсэн сургалтын тухай
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

Гүнзгийрүүлсэн сургалтын

Боловсролын тухай хууль
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

Боловсролын тухай

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль
2016-11-04 / Сэтгэгдэлгүй

2014 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь соёлын өвийг эрэн сурвалжлах, бүртгэх, судалж шинжлэх, зэрэглэл тогтоох, үнэлэх, хадгалах, хамгаалах, сэргээн засварлах, сэргээн уламжлуулах, өвлүүлэх, өмчлөх, эзэмших, ашиглах,

Номын сангийн тухай хууль
2016-11-04 / Сэтгэгдэлгүй

                                           НОМЫН САНГИЙН ТУХАЙ                                                                                                                                                                                     2014  оны  12  сарын  19  өдөр НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ             1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь номын сангийн үйл ажиллагааны эрх зүйн