2020 оны 05 сарын 26 12:07 минут.
2016 төсвийн хуваарь
2016-12-13 / Сэтгэгдэлгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

Комисс томилох тухай
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

Чиглэл өгөх тухай
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2016-11-09 / Сэтгэгдэлгүй

   БСУГ-ЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Д\д Зарчим Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт   Хариуцах эзэн Хүрэх үр дүн 1 .ЁС ЗҮЙТЭЙ МАНЛАЙЛАЛ                                                      Зорилт1.  Авилгаас урьдчилан  сэргийлэх, шударга ёсыг тогтоох 1 Ашиг, сонирхлын зөрчлийг мэдүүлэх тогтолцоог нэвтрүүлэх 1.1 Хууль тогоомжинд заасны дагуу гэрээ, хэлцэл  байгуулах