албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам

/
legalinfo.mn - ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ…

албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам.

/
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН…

албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм

/
Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем…