Үндэсний цахим сургуульMedle.mn ЦАХИМ КОНТЕНТ байршуулсан багш нар

1-р ангийн Бэлтгэл хөтөлбөрийн 60 цагийн хичээлээс 7 ээлжит 35 цагийн ээлжит хичээлийг боловсруулсан.