Албаны цахим хаяг

govisumber@agency.edu.mn

gobisumber@mecs.gov.mn

Олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг

https://www.facebook.com/GovisumberBSUGazar/

албаны цахим шуудангийн хаяг

gobisumber@mecs.gov.mn

govisumber@agency.edu.mn