2020 оны 08 сарын 05 02:24 минут.

БСШУСЯ-ы ерөнхий боловсролын бодлогын газраас 2018 онд боловсруулан гаргасан дүрэм журам, бодлогын баримт бичгүүд

Баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний жишиг шаардлага, үлгэрчилсэн загвар, хэрэглэх зөвлөмж /2018-03-29-ны А/155/

2. Бага суурь бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулах журам /2018-04-03-ны А/168/

3. Аюулгүй амьдрах ухааны сургалтын хөтөлбөр /2018-04-06-ны А/181/

4. Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин ба дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам /2018-05-01-ны А/239/

5. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм /2018-05-01-ны А/243/

6. Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /2018-06-13-ны А/369/

7. Хичээлийн жилийн бүтэц шинэчлэн батлах тухай /2018-06-15-ны А/381/

8. Сургуулийн аюулгүй орчныг бүрдүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө /2018-06-22-ны А/398/

9. Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам /2018-06-29-ны А/425/

10. Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай /2018-06-15-ны А/453/

11. Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги удирдсан багшийн журналын загвар /2018-07-10-ны А/460/

12. Эрүүл мэндийн сургалтын хөтөлбөр /2018-07-30-ны А/467/

13. Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин дахь Хүүхэд хамгааллын бодлого /2018-07-31-ны А/476/

14. Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөө /2018-08-06-ны А/491/

15. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох аргачлал /2018-08-30-ны А/549/

16. Цэцэрлэг сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх журам /2018-09-28-ны А/608/

17. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд тасралтгүй хамруулах журам /2018-10-01-ны А/612/

18. Хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-11-29-ны А/747/

19. Ерөнхий боловсролын сургуульд кабинет, лаборатори байгуулах, ашиглах нийтлэг журам /2018-12-04-ны А/762/

20. Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар, загвар батлах тухай /2018-12-06-ны А/773/

21. Мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам /2018-12-20-ны А/812/

22. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай /2018-05-21-ны ХНХ, БСШУСЯ, ЭМС А116, А/304, А197/

23.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн ц-огц дэмжлэг үзүүлэх заавар, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын шийдвэр