2020 оны 08 сарын 05 17:57 минут.

Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх дүгнэх журам

Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх дүгнэх журам Засгийн газрын №38-р тогтоол